Recreatief en prestatief Judo
Voor alle leeftijden

Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Stichting judoclub Rijnmond gevestigd te Barendrecht ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel onder nummer 24382600 hierna te noemen: JCR-Judo

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit document voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welk rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen neem dan contact met ons op.

Verstrekking van persoonsgegevens aan deren.

Zonder uw toestemming verstrek JCR-Judo uw persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst die JCR-Judo met u heeft, tenzij JCR-Judo wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoons geven worden verzamelen, Hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen

Doel Welke Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van het lidmaatschap Voornaam
Achternaam
Adres
-Geboortedatum
Telefoonnummer
-E-mail adres
Uitvoeren van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst bij schriftelijke beëindiging binnen 6 maanden verwijderd. N.V.T.
Administratie Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
-E-mail adres
-Bankgegevens
-Betaalgegevens
-Judograad
Uitvoeren van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst tot 1 Jaar daarna wettelijk verplicht zijn 7 jaar fiscale bewaarplicht Boekhouder
Accountant
Belastingdienst
Gemeentelijke Subsidie -Naam
-Geboortedatum
-Lid nummer
vitaliteitsonderzoek Niet langer dan twee maanden Rotterdamsportsupport
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoeren van de overeenkomst Zolang als men als lid is aangemeld is E-marketing tools
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies
IP-gegevens
Toestemming iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd Website beheerder
Analytics tools

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met een website pagina wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookie om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijk wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taal instellingen worden behouden, We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze wedsites- en welke pagina’s door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijk (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7lid3 Telecommunicatie wet en de privacy verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrek, door internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de help-functie van uw browser.

Inzage, correctie en verwijderingvan persoonsgegevens

U hebt het recht JCR-Judo te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij JCR-Judo op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wens dat uw gegevens verwijderd worden, zal JCR-Judo deze verwijdering doorgeven aan alle ander organisaties die de betreffende gegevens van JCR-Judo hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens.

JCR-Judo treft passende maatregelingen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot persoonsgegevens afgeschermd is dat onze veiligheid maatregelingen regelmatig gecontroleerd worden

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registeren dient hiertoe expliciete toestemming van uw ouders of verzorgers te overleggen.

Links naar ander wedsites

De website kan links naar andere wedsites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van JCR-Judo. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. JCR-Judo raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die website te raadplegen.

Foto’s

JCR-Judo maakt gebruik van foto’s van leden. Het maken van foto’s in de openbare ruimte en het publiceren van die als de afgebelde foto’s in de krant, sociaal media of op de website van JCR-Judo is toegestaan. Dit ligt anders als de afgebeelde personen een ‘redelijk belang ’heeft om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten. Vaak gaat het dan om een privacybelang. Wat een redelijk belang is en of dat overweegt tegen het belang vaan publicatie, beslist uiteindelijk de rechter. Een foto van iemand bij een nieuwsbericht kan gerechtvaardigd zijn door de nieuwswaarde ervan ook al

Is die persoon er zelf niet blij mee dat de foto wordt gepubliceerd. Het algemene belang van vrij nieuwsgaring gaat in dat geval voor persoonlijk belang.

Wijziging van het privacy beleid.

JCR-Judo pas haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. OP de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. De stichting raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal JCR-Judo er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of JCR-Judo wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijderingen van uw persoonsgegevens, kun u contact opnemen via de onderstaande contact gegevens

Verantwoordelijke Yorick ter Heegde

E-Mail ledenadministratie@jcrjudo.nl

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij autoriteit persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of bel 088-1805250

Onze sponsors