Algemene voorwaarden

Artikel 1 Bezoekers:
 1.  Personen die de sportles komen bezoeken dienen zich te melden bij de judoleraar ter plaatse.

Artikel 2  wat kan je van JCR-JUDO verwachten:

Artikel 3 Inschrijven:

 1. Lees voor het invullen en inleveren van het inschrijfformulier goed de algemene voorwaarden.
 2. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement en het huishoudelijk reglement waar onder de dojo afspraken van JCR-Judo.
 3. Deze regels en voorwaarde zijn zichtbaar op de website www.jcrjudo.nl.

Artikel 4 Ondertekening:

 • Ondergetekende verklaard een kopie van dit inschrijfformulier met de lidmaatschapsvoorwaarden checklist te hebben gelezen en begrepen te hebben.
 • De voorwaarde zijn zichtbaar op de website www.jcrjudo.nl  
 • De rechten uit hoofde van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.
 • Sporters jonger dan 18 jaar kunnen uitsluitend worden ingeschreven door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers.
 • Door ondertekening van dit inschrijfformulier verleen je toestemming aan JCR-Judo om tot wederopzegging automatisch de kosten van de door u op gegeven bankrekening af te schrijven, de bedragen welke verschuldigd zijn voor het vooruitbetalen van de lidmaatschapsbijdrage en andere gelden die de JCR-Judo toekomt.
 • Tot een per mail aan ledenadministratie@jcrjudo.nl gestuurde opzegbrief met daarin duidelijk lidnummer en naam van betrokkenen is ontvangen.

Artikel 5 Lid worden van JCR-Judo

 1. Je kunt lid worden van de club door het online inschrijfformulier van JCR-Judo volledig in te vullen en te versturen aan ons secretariaat. Het inschrijfformulier vind je op onze website onder “lid worden”.

Artikel 6 Lidmaatschap:

 1. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaard ondergetekende zich akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van stichting JCR-Judo waarvan de Algemene voorwaarden een Onverbrekelijk onderdeel is, en begrijpt wat hierin vermeld wordt. Het lid zal zich houden aan de regels en richtlijnen die hierin, in opgenomen zijn.
 2. Ondergetekende verklaard een kopie van dit 1. De overeenkomst wordt afgesloten voor een vaste periode van 3, 6 of 12 maanden. Gedurende deze overeengekomen periode is (tussentijds) opzegging niet mogelijk.
 3. Lidmaatschap gaat per direct bij de eerste proefles in.
 4. Indien de overeenkomst niet één maand voor de overeengekomen looptijd wordt opgezegd, loopt deze overeenkomst stilzwijgend door.
 5. Na de overeengekomen looptijd kan de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden worden beëindigd, vanaf de maand waarin de opzegging E-mail bij ons is binnengekomen.

Artikel 7 Communicatie:

 1. In de club wordt alleen Nederland of Engels gesproken.
 2. Er wordt alleen via de email gecorrespondeerd.
 3. Het lid, zijn ouder of verzorgers dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres,  bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan
   JCR-Judo mede te delen.
 4. Mail adres ledenadministratie is Ledenadministratie@jcrjudo.nl

De ledenadministratie van JCR-Judo verplicht zich het beantwoord van uw vragen of mededeling binnen10 werkdagen te beantwoorden                           

Artikel 8 Tarieven:

 • indien noodzakelijk door het stichtingsbestuur van JCR-Judo worden aangepast.
 • Wijziging lidmaatschap tarief wordt 1 maand voor dat het ingaat aan u per email bekend gemaakt.
 • Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het eventueel
   vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
 • De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijs
   aanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van btw.
 • De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing bij het bereiken van de leeftijdsgrens bij jeugdabonnementen t/m 13 en 16 jaar:

Artikel 8 Betalingen:
 1. Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient de eerste maand plus de maand vooruit en het inschrijfgeld incl. evt. overige kosten per direct contant of per
     pin te worden voldaan.
 2.De sporter of zijn vertegenwoordiger dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de Maandelijkse lidmaatschapsbijdrage.
 3. De lidmaatschapsbijdrage wordt maandelijks automatisch geïncasseerd ronde de eerste van de nieuwemaand en vanaf de maand van het nieuwe lidmaat
     schap.
 4. Bij betalingen door u zelf via uw bankrekening of contant vervalt de € 5,00 incasseringskorting.
 5. Indien het maandelijkse Lidmaatschapsgelden en/of andere bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, wordt u er 1 x maal via uw email adres aan uw
     betalingsverplichting herinnerd.
 6. Indien na uw 1e herinnering openstaand(e) bedrag(en) niet binnen 7 werkdagen is voldaan en bijgeschreven op de rekening van JCR-Judo, zal de vorde
     ring uit handen geven aan  een incassobureau.
 7. Bij ingebrekestelling van de betaling zijn de resterende openstaande deelbetalingen van de 6 of 12 maanden lidmaatschapsovereenkomst per direct opeis
     baar.
 8. De kosten hieraan verbonden (w.o.  Buitenrechtelijke incassokosten) zijn voor de rekening van het lid. Tevens dient het lid de wettelijke rente te betalen
     vanaf de datum dat het lid het bedrag verschuldigd is. Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet
     betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te ver vallen termijnen ineens opvorderbaar.
 9. In dit soort gevallen behoudt JCR-Judo zich het recht voor het betreffende lid het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.
Artikel 9 Vakantie en feestdagen:
 1.  De vakanties van JCR-Judo vallen samen met de regio midden van de basisscholen.
 2.  Op christelijke en nationale feestdagen worden geen trainingslessen gegeven en is JCR-Judo gesloten.
 3.  De gemiste lessen kunnen in de week direct na deze feestdagen worden ingehaald op een van onze andere locatie of dagen.
Artikel 10 Les inhalen:

 1. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald, in de zelfde week als je les is vast gestel op een van onze locatie en aangevraagde worden via het via je eigen leden app of op de website.

Artikel 11 Bevriezing bij ziekte:

 1. Bij ziekte of ongeval kan het lidmaatschap voor een bepaalde tijd worden bevroren.
 2. U dient een doktersverklaring of een bewijs van een behandeling van een arts te kunne overleggen. (Wij vragen niet om uw medische dossier maar om een verklaring van uw behandelende arts dat er niet gesport kan worden)
 3. Het tijdelijk bevriezen of stilleggen kan niet lange duren dan 3 maanden.

Artikel 12 Foto’s en Beeldmateriaal:

 1. Het lid en andere bezoekers gaan akkoord met het gebruik van zijn of haar beeltenis in druk, op foto, video e.d. voor website en andere promotionele doeleinden zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 2. Bij bezwaar hiertegen, kunt u schriftelijk op het inschrijfformulier te kennen geven en altijd wijzigingen per e-mail kenbaar maken.

Artikel 13 Examens en wedstrijden: 

 1. De kosten voor de speciale wedstrijdgroep- wedstrijden en examens zijn niet bij de lesgelden inbegrepen.
 2. In het geval van afwezigheid van het lid bij een van de examens of wedstrijden zal er geen restitutie plaats vinden het examen/wedstrijd inschrijfgeld
  plaatsvinden.

Artikel 14 Eigen risico:

 1. JCR-Judo is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies Diefstal van eigendommen van de sporter of bezoeker,
 2. noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.

Artikel 15 Sportieve instelling:

 1. De lid dient zich tijdens de lessen sportief op te stellen en de instructies van de leraar nauwgezet op te volgen.
 2. Stichting JCR-Judo en haar vertegenwoordiger behoudt te allen tijde het recht leden zonder opgave van reden leden te royeren.

Artikel 16 Beëindigen Lidmaatschap:

 1. of te beëindigen dan dient u het online formulier in te vullen op uw eigen leden app en te versturen naar ledenadministratie@jcrjudo.nl na dat aan allen verplichtingen is voldaan wordt de automatische incasso stopgezet.
 2. Binnen 10 werkdagen ontvangt U via uw emailadres een bevestiging van de opzeging.
 3. Bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend steeds met een termijn van één maand verlengd.
 4. Wanneer u binnen een termijn van 40 dagen, na de datum die u op het formulier “intrekkingen machtiging” heeft ingevuld, weer besluit uw lidmaatschap te activeren, betaald u €25,- administratie kosten per lid dat u opnieuw aanmeldt.
 5. Bij verhuizing kan, op vertoon van bewijs inschrijving buiten een straal van 10 kilometer van een JCR-Judo afdeling naar een nieuwe gemeente het lidmaatschap kan worden beëindigen voor het verstrijken van de overeengekomen contractduur

Artikel 17 Privacy:
1. De stichting zal persoonlijke gegevens van leden niet aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 18 Toepasselijk recht:
 1.   Op alle Overeenkomsten waaropdeze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is het Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend  recht anders wordt bepaald. Indieneen bepaling uit de overeenkomst abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de  geldigheid van de geheleovereenkomst aan. Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring van het bestuur van  JCR-Judo