Recreatief en prestatief Judo
Voor alle leeftijden

Algemene voorwaarden

. Artikel 1 Bezoekers:
 1.  Personen die de sportles komen bezoeken dienen zich te melden bij de judoleraar ter plaatse.
Artikel 2  wat kan je van JCR-JUDO verwachten:
1. Verantwoord sporten in een veilige sportomgeving.
2. De in uw vertrouwen gekregen privé en adresgegevens niet zonder overleg met u gedeeld worden met een derden.
3. de lessen worden gegeven door vakbekwame, opgeleide en/of enthousiaste trainers.
4. Begeleider, vrijwilliger en/of trainer zijn allemaal in het bezit zijn van een geldig VOG-verklaring omtrent gedrag.
5. Iedere afdeling heeft zijn eigen en vaste professionele trainer/begeleider.
6. Professionele werkende sportclub met voldoende aanwezige EHBO-middelen.
7. een grote dosis enthousiasme van iedere leidinggeven en het bestuur.
Artikel 3 Inschrijven:
1. Lees voor het invullen en inleveren van het inschrijfformulier goed de algemene voorwaarden.
2. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement en het huishoudelijk reglement waar onder de dojo afspraken van JCR-Judo.
3. Deze regels en voorwaarde zijn zichtbaar op de website www.jcrjudo.nl.
Artikel 4 Ondertekening:
1. Door het aanvinken of het onderteken van het online inschrijfformulier verklaard ondergetekende zich akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van stichting JCR-Judo waarvan de Algemene voorwaarden en de dojo regels een onverbrekelijk onderdeel is, en begrijpt wat hierin vermeld wordt. 
2. De Algemene voorwaarde zijn zichtbaar op de website www.jcrjudo.nl  
3. De rechten uit hoofde van het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.
4. Sporters jonger dan 18 jaar kunnen uitsluitend worden ingeschreven door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers.
5. Door ondertekening van dit inschrijfformulier verleen je toestemming aan JCR-Judo om tot wederopzegging automatisch de kosten van de door u op gegeven bankrekening af te schrijven, de bedragen welke verschuldigd zijn voor het vooruitbetalen van de lidmaatschapsbijdrage en andere gelden die de JCR-Judo toekomt.
Artikel 5 Lid worden van JCR-Judo
1. Je kunt lid worden van de club door het online inschrijfformulier van JCR-Judo volledig in te vullen en te versturen aan ons secretariaat.
2. Het inschrijfformulier vind je op onze website onder “lid worden”
Artikel 6 Lidmaatschap:
1. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaard ondergetekende zich akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden
van stichting JCR-Judo waarvan de algemene voorwaarden een onverbrekelijk onderdeel is, en begrijpt wat hierin vermeld wordt.
2. Het lid zal zich houden aan de regels en richtlijnen die hierin, in opgenomen zijn.
3 In de overeenkomst wordt een abonnement afgesloten met een lidmaatschap voor een vaste periode van 6 of 12 maanden.
4. Gedurende deze overeengekomen periode is (tussentijds) opzegging niet mogelijk.
5. Lidmaatschap gaat per direct bij de eerste proefles in.
6. Indien de overeenkomst niet één maand voor de overeengekomen looptijd wordt opgezegd, loopt deze overeenkomst stilzwijgend door.
7. Na de overeengekomen looptijd van het abonnement kan de lidmaatschapsovereenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden worden beëindigd, vanaf de datum waarin de opzegging via de volgende link:https://jcrjudo.nl/mutatieformulier/ bij de ledenadministratie is binnengekomen.
Artikel 7 Communicatie:
1. In de club wordt alleen Nederland of Engels gesproken.
2. Er wordt alleen via de email gecorrespondeerd.
3. Het lid, zijn ouder of verzorgers dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan JCR-Judo mede te delen.
4. Mail adres ledenadministratie is Ledenadministratie@JCRjudo.nl De ledenadministratie van JCR-Judo verplicht zich het beantwoorden van uw vragen of mededeling binnen 10 werkdagen.
Artikel 8 Tarieven:
1. indien noodzakelijk door het stichtingsbestuur van JCR-Judo worden aangepast.
2. Wijziging lidmaatschap tarief wordt 1 maand voor dat het ingaat aan u per email bekend gemaakt.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.
4. Het eventueel vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terug betaald.
5. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van btw.
6. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing bij het bereiken van de leeftijdsgrens bij jeugdabonnementen t/m 13 en 16 jaar:
Artikel 9 Betalingen:
 1. Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient de eerste maand plus de maand vooruit en het inschrijfgeld incl. evt. overige kosten per direct contant of per bank te worden voldaan.
 2. De sporter of zijn vertegenwoordiger dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de maandelijkse lidmaatschap aflossingen.
 3. De lidmaatschap aflossingen wordt maandelijks automatisch geïncasseerd ronde de eerste van de nieuwe maand.
 4. Bij betalingen door u zelf via uw bankrekening of contant worden er bank en verwerkingskosten van € 5,00 per betaling in rekening gebracht.
 5. Indien het maandelijkse Lidmaatschapsgelden en/of andere bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, wordt u er 1 x maal via uw email adres aan uw betalingsverplichting herinnerd.
 6. Indien na uw 1e herinnering openstaande) bedrag(en) niet binnen 7 werkdagen is voldaan en bijgeschreven op de rekening van JCR-Judo, zal de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 7. Bij ingebrekestelling van de betaling zijn de resterende openstaande deelbetalingen van de 6 of 12 maanden lidmaatschapsovereenkomst per direct opeisbaar.
 8. De kosten hieraan verbonden (w.o.  Buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor de rekening van het lid. Tevens dient het lid de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat het lid het bedrag verschuldigd is. Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar.
 9. In dit soort gevallen behoudt JCR-Judo zich het recht voor het betreffende lid het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.
Artikel 10 Vakantie en feestdagen:
 1.  De vakanties van JCR-Judo vallen samen met de regio midden van de basisscholen, tijdens deze vakanties zijn er geen sportlessen.
 2.  Op christelijke en nationale feestdagen worden geen trainingslessen gegeven en is JCR-Judo gesloten.
 3.  De gemiste lessen kunnen in de week direct na deze feestdagen worden ingehaald op een van onze andere locatie of dagen.
Artikel 11 Les inhalen:
1. Gemiste lessen in dien afgemeld via je eigen leden account kunnen worden ingehaald, in dezelfde week als je les vastgestelde les is gereserveerd, via de website of app, bij een van de andere locatie of dagen
Artikel 12 Bevriezing bij ziekte:
1. Bij ziekte of ongeval kan het lidmaatschap voor een bepaalde tijd worden bevroren.
2. U dient een doktersverklaring of een bewijs van een behandeling van een arts te kunne overleggen. (Wij vragen niet om uw medische dossier maar om een verklaring, bewijs van uw behandelende arts dat er niet gesport kan worden)
3. Het tijdelijk bevriezen of stilleggen kan niet lange duren dan 3 maanden.
Artikel 13 Foto’s en Beeldmateriaal:
1. Het lid en andere bezoekers gaan akkoord met het gebruik van zijn of haar beeltenis in druk, op foto, video e.d. voor website en andere promotionele doeleinden zonder daarvoor vergoeding te claimen.
2. Bij bezwaar hiertegen, kunt u schriftelijk op het inschrijfformulier te kennen geven en altijd wijzigingen per e-mail kenbaar maken.
Artikel 14 Examens en wedstrijden: 
1. De kosten voor de speciale wedstrijdgroep- wedstrijden en examens zijn niet bij de lesgelden inbegrepen.
2. In het geval van afwezigheid van het lid bij een examens of wedstrijd, zal er geen restitutie plaats vinden van inschrijfgeld.
Artikel 15 Eigen risico:
1. JCR-Judo is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies Diefstal van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor
enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.
Artikel 16 Sportieve instelling:
1. Een lid van JCR-Judo  dient zich tijdens de lessen sportief op te stellen en de instructies van de leraar nauwgezet op te volgen.
2. Stichting JCR-Judo en haar vertegenwoordiger behoudt te allen tijde het recht leden zonder opgave van reden leden te royeren.
Artikel 17 Beëindigen Lidmaatschap:
1 beëindigen gaat via de volgende link: https://jcrjudo.nl/mutatieformulier/ 
 nadat aan alle verplichtingen is voldaan wordt de automatische incasso stopgezet.
2. Binnen 10 werkdagen ontvangt U via uw e-mailadres een bevestiging van de opzegging.
3. Bij het uitblijven van een opzegging via bovenstaande link wordt het lidmaatschap stilzwijgend steeds met een termijn van één maand verlengd. Wanneer u binnen een termijn van 40 dagen, na de datum die u op het formulier “intrekkingen machtiging” heeft ingevuld, weer besluit uw lidmaatschap te activeren, betaald u €25,- administratie kosten per lid dat u opnieuw aanmeldt. Bij verhuizing kan, op vertoon van bewijs inschrijving buiten een straal van 10 kilometer van een JCR-Judo afdeling naar een nieuwe gemeente het lidmaatschap kan worden beëindigen voor het verstrijken van de overeengekomen contractduur
Artikel 18 Privacy: 1.De stichting zal persoonlijke gegevens van leden niet aan derden ter beschikking stellen.
Artikel 19 Toepasselijk recht:
 1.   Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is het Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.
2. Indien een bepaling uit de overeenkomst abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.
3. Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring van het bestuur van JCR-Judo

 

Onze sponsors