Recreatief en prestatief Judo
Voor alle leeftijden

Protocol tegen (seksuele) intimidatie

In dit document hebben wij als bestuur van JCR vastgelegd hoe wij door gewenst gedrag te stimuleren en risicosituaties te mijden seksuele intimidatie binnen de club trachten te voorkomen. Daarna zal behandeld worden hoe wij omgaan met situaties waarin dit toch gebeurt/dreigt te gebeuren. Tot slot zal uitgewerkt worden welke sancties mogelijk zijn als een situatie niet tot een oplossing komt. 

Gewenste omgang bevorderen Het is ergbelangrijk dat Sporters zich veilig voelen in hun sportomgeving. Hier hoort bij dat zij zich niet seksueel geïntimideerd mogen voelen. Om het risico daarop zoklein mogelijk te maken hebben we een aantal omgangsregels opgesteld. Deze regels zijn hieronder te vinden.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de club.   
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
 3. Ik val de ander niet lastig.  Ik berokken deander geen schade. 
 4. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 
 5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
 6. Ik negeer de ander niet.
 7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
 8. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geenwapens mee.
 9. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wilaan.
 10. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 11. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemandspersoonlijk leven of uiterlijk. 
 12. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Alsdat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. 
 13. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zichdaar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de docent of bestuur

Bovenstaande regels worden al bij inschrijving kenbaar gemaakt aan al onze sporters zijdienen hiermee akkoord te gaan.     
Tevens zijn deze regels terug te vinden op onze website. Hier wordt ookinformatie verstrekt over de vertrouwenscontactpersoon (VCP). Het gaat daarbijom zowel een taakomschrijving als de contactgegevens. Aan de Sporters maar ook aan trainers/coaches, en bestuur en aan ouders/verzorgers wordt gevraagd om ongewenst gedrag bij de VCP te melden wanneer zij dit tegenkomen of vermoeden.

Begeleiders Naast de algemene omgangsregels hanteren wij ook aanvullende regels voor trainers, coaches enanderen die een actieve rol spelen rondom de jeugdige sporter (hierna:‘begeleiders’). Het gaat om de volgende regels:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de  Sporter zich veilig kanvoelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de Sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast, én verder in privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sport beoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de Sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleideren de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwdals seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de judoka niet op een zodanige wijze aanrakendat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachtingals seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zalzijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinteintimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden enreizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimtewaarin deze zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt- de judoka te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg vanSeksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de(jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen ofinstanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingengeven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleideraanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die inonevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honoreringstaan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels wordennageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleidergedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hijde daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin deze regels niet (direct) voorzien, ligthet binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan tehandelen.
 12. Tevens verlangen wij van alle begeleiders dat zij een VerklaringOmtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.
 13. Situaties van seksuele intimidatie oplossen Als er zich eensituatie voordoet waarin een lid zich toch seksueel geïntimideerd voelt kandeze terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van onze club. Deze persoonis opgeleid om dergelijke uiteenlopende situaties in te schatten en debijbehorende procedures te starten en te begeleiden.
 14. Sancties Een aantal van de sancties zijn voor de club extern,denk hierbij aan een vervolging voor overtreding van artikelen uit het Wetboekvan Strafrecht. Wel kunnen interne sancties na overleg met de VCP door hetbestuur opgelegd worden.

Het bestuur stelt hierbij het collectieve belang van haar sporters boven eventueel individueel belang van een sporter.

Onze sponsors